Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
92/1991 Zb.
ZÁKON
z 26.februára 1991
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu