Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
513/1991 Zb.
z 5. novembra 1991
Obchodný zákonník
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu