Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
50/1976 Zb.
ZÁKON
z 27. apríla 1976
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu