Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
455/1991 Zb.
ZÁKON
zo dňa 2. októbra 1991
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu