Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
40/1964 Zb.
OBČIANSKY ZÁKONNÍK
z 26.februára 1964
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu