Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
136/2001 Z.z.
ZÁKON
z 27. februára 2001
o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu