Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
135/1961 Zb.
ZÁKON
z 30. novembra 1961
o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu